Waterment AS

Waterment AS

  • 2002
  • Post Inkubasjon
  • Investor

Renseanlegg for gråvann og biogassanlegg

Waterment AS ble etablert allerede i 2002 med formål å utvikle rimelige, kompakte og effektive renseløsninger for gråvann fra enkelthusholdninger og hytter. I 2009 startet utviklingen av kompakte biogassanlegg for å produsere biogass (metan) fra organisk avfall, avløpsvann, møkk og slam.

Selskapet har to hovedteknologier som begge er naturlige prosesser, hvor den ene tilsettes luft og den andre er anaerob. I begge tilfellene er fortrinnet i forhold til konkurrerende konsepter, at anleggene er spesielt kompakte og effektive. Ambisjonen er at selskapet skal bli en ledende utvikler og leverandør av produkter innenfor ”kildesortert” avløpsrensing og energigjenvinning. Det er til nå levert ca 150 gråvannsanlegg i ca 35 av landets kommuner.

Et pilotprosjekt for biogassproduksjon i full skala for et typisk norsk gårdsbruk er gjennomført, og konkluderte med at det er mulig å få til lønnsom behandling av møkk. To nye pilotanlegg er under oppstart i Stavanger og Grenland, og flere er under planlegging. For en bonde med innegående husdyr kan drivere typisk være:

  • Å selge gassen videre eller bruke den til egen strømforsyning
  • Å redusere lukt
  • De kan få 35% støtte av investerte midler
  • For tiden utbetales 60 kroner pr m3 gjødsel brukt til biogass
  • bedret gjødselkvalitet