Kompetansemegling

Grønn vekst innen klima, miljø og energi

Proventia skal bistå med kompetansemegling for bedrifter innen klima, miljø og energi som fokuserer på grønn vekst, herunder fornybar energi, energieffektivitet, mat, landbruk, biologisk basert produksjon, natur- og ressursforvaltning.

Hva er kompetanse-megling?

Kompetansemeglingen skal:

 • Initiere FoU-prosjekter i bedrifter og virksomheter
 • Gi bedriftene forskerhjelp til å løse konkrete oppgaver
 • Styrke FoU-miljøenes rolle som attraktive samarbeidspartnere for næringslivet

En kompetansemegler skal:

 • Være bindeleddet mellom bedrift og FoU-miljøer
 • Drive proaktivt arbeid overfor bedrifter med liten, eller ingen FoU-erfaring
 • Identifisere bedriftens behov for FoU i dialog med bedriftsleder
 • Bistå bedriften i å finne den beste forskerkompetansen i godkjente FoU-miljøer
 • Ha faglige og personlige kvalifikasjoner og egenskaper, sett i lys av bedriftsmålgruppen
 • Ha god kompetanse i prosjektutvikling, og i å sette opp prosjekt
 • Ha god kjennskap til både forskningsmiljø og aktuelt næringsliv

Gi veiledning i forhold til det offentlige virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Forskningsrådsprogram, etc.)

En kompetansemegler bør ha forskererfaring, komme fra et FoU- miljø – og gjerne også ha erfaring fra næringslivet.

Hvordan
jobber vi?

Kort fortalt:

 1. Kompetansemegler tar kontakt med, og gjennomfører besøk i virksomheten for blant annet å kartlegge behov for forskning
 2. Dersom slikt behov blir identifisert, så kobles bedriften/virksomheten opp mot det forskningsmiljøet og den forskeren som kan gjennomføre prosjektet
 3. FoU-prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom bedrift/virksomhet og utførende FoU-miljø

Perspektivet på metoden er at den skal være behovsstyrt. Med behovsstyrt menes i denne sammenheng at det er næringslivet selv (den enkelte bedrift eller virksomhet) som skal definere sine forskningsutfordringer. Prosjektene skal gjennomføres i og for bedriftene, og være nyttige for bedrifter/virksomheter som deltar i ordningen.

Metoden er mest kjent som et virkemiddel under VRI (Virkemiddel for Regional Forskning og Innovasjon), som er en landsomfattende satsing på forskning for næringslivet. VRI-prosjektene finansieres av Forskningsrådet og det enkelte fylke. 

Hvem kan
du kontakte?

Vår kompetansemegler i Proventia:

Preben Hjallum
preben@proventia.no
mobil 952 19 251