Norsep AS

Norsep AS

  • Lasse Jahnsen
  • 2015
  • 2
  • Inkubasjon
  • Investor

Fra søppel til ressurs!

Selskapet utvikler teknologi for å fjerne tungmetaller og giftstoffer fra flyveaske.

We want to offer a sustainable and cost effectiv process wich also makes the heavymetals valueble within a circular economy.

NORSEP AS har utviklet en metode for behandling av flygeaske fra forbrenning av husholdningsavfall. Denne asken blir i dag kategorisert som farlig avfall og må følgelig behandles deretter. Dette medfører store kostnader, medfører behov for stor kapasitet på avfallsdeponier og siste men spesielt viktig. Flere av bestanddelene i flygeasken, som medfører at den er kategorisert som farlig avfall, er begrensede ressurser. Å legge dette i store deponier er dårlig ressursutnyttelse og fullstendig skivebom med dagens fokus på sirkulærøkonomi. Ved å benytte NORSEP prosessen vil man kunne ekstrahere store deler av tungmetallene og metallene i en slik form at de på nytt kan inngå i smelteprosesser. Målet med prosjektet er å redusere innholdet av gitte komponenter slik at den gjenværende massen ikke lengre er klassifisert som farlig avfall. Dette er oppnådd i labskala.