SynSel Scandinavia AS

Fra biomasse til drivstoff

SynSel Scandinavia AS har som mål å produsere biodrivstoff i Skandinavia basert på teknologi som konverterer biomasse (tremasse m.m.) til fullverdig ferdig drivstoff. Teknologien er av ledende internasjonale fagmiljøer blitt utropt som gjennombruddsteknologien for fornybar drivstoffproduksjon. Teknologien har høy utnyttelsesgrad og reduserer klimagassutslippene vesentlig.

Selskapets lokalisering til Herøya Industripark, samarbeidet med Proventia AS og Vekst i Grenland samt en rekke andre virksomheter i regionen, gir SynSel Scandinavia gode forutsetninger for å nå sine mål.

SynSel Scandinavia sine planer om bygging av demonstrasjonsanlegg for biodrivstoffproduksjon i Grenland og flere kommersielle anlegg i Norge, har blitt godt mottatt blant industrielle partnere, forskningsmiljøer, myndigheter og i det politiske miljø i regionen. Realisering av planene vil sette Grenland på kartet i forhold landets nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp, overgangen til Det grønne skiftet og etablering av en ny industri i Norge.

Ved realisering av sine mål vil SynSel Scandinavia bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren (fly, kjøretøyer og ferger som utgjør ca. 1/3 av klimagassutslippene i Norge), bedret avsetningsmulighet av massevirke og biprodukter fra skogen som vil føre til økt aktivitet i skogbruket og dette vil igjen gi økt opptak av CO2 fra skogen. I tillegg får sagbrukene bedre avsetningsmuligheter for sine biprodukter og grunnlag for økt aktivitet. Som følge av dette vil den nasjonale infrastrukturen utvikles og dette vil i sum gi økt sysselsetting i næringslivet og offentlig sektor.

SynSel Scandinavia AS ble etablert i februar 2015 og sysselsetter fire personer som har bakgrunn fra teknologi, FoU, økonomi- og finans, markedsføring, innkjøp- og logistikk samt landbruk.

Slide Background

Har du en god idè?

TA KONTAKT!